[vi] Kiến thức Sự khác biệt giữa unset() và unlink() trong PHP

huypham94

New member
  • unlink() là một hàm để xử lý file hệ thống, dùng để xóa các tập tin. Nếu xóa thành công nó sẽ trả về True, ngược lại trả về False khi thất bại
36

NOTE: Nếu chúng ta không có quyền truy cập vào thư mục để xóa file, hoặc file không tồn tại thì nó sẽ gây ra lỗi ở câp độ E_WARNING.

  • unset() được dùng để xóa biến, nó sẽ làm cho biến undefined. Có thể nói rằng unset() được sử dụng cho việc loại bỏ giá trị của biến nhất định. Nó được sử dụng để destroy biến. Trong PHP, nó có thể xóa một biến, nhiều biến, hoặc phần tử từ một mảng.
37

  • Kết quả
38
 

Facebook Comments

Top