[vi] Kiến thức DNS là gì? DNS Records là gì? Cách cấu hình DNS records

0. Tóm tắt (TL;DR)
DNS là viết tắt của Domain Name Server. Là 1 server làm nhiệm vụ chuyển tên miền thành địa chỉ IP. Nên thường được coi là cuốn danh bạ internet.
DNS Records là các dòng ghi chú hướng dẫn cách dịch từ 1 dạng tên miền sang địa chỉ IP tương ứng.
 Các thông số của 1 DNS record

1 DNS record có 3 thông số chính: Type, Name, Value, TTL
Các loại DNS Records:
  • A: Address Record là record mà value phải là địa chỉ IP. Dùng để hướng dẫn DNS server dịch từ record name thành IP tương ứng.
  • AAAA: tương tự record A nhưng dùng cho IPv6
  • CNAME (canonical name): value của record CNAME luôn là name của 1 record A. Chúng ta dùng CNAME để link tất cả record trỏ về cùng 1 IP trỏ về 1 record A, mà record A trỏ về 1 IP nên tất cả CNAME sẽ trỏ về IP đó. Sau này nếu web dùng IP khác, chỉ cần thay value IP của record A là xong vì tất cả CNAME trỏ về record A, record A trỏ về IP nào CNAME đi theo đó.
  • MX (Mail Exchange): record này quy định DNS server chuyển tiếp email tới mail server nào. value của MX phải là 1 record A (vì phải trỏ tới domain của mail server)
  • TXT (Text): Ban đầu tạo ra để admin ghi chú bất cứ thứ gì. Sau này hay được dùng để authen các dịch vụ. Ví dụ Google Search Console sẽ muốn bạn tạo 1 TXT record với nội dung google cấp để xác minh tên miền này thuộc sở hữu của bạn.
Ví dụ DNS record của cafef.vn

Ví dụ : cấu hình DNS record của cafef.vn
1. DNS là gì?
https://www.cloudflare.com/learning/dns/what-is-dns/
2. DNS record là gì?
https://www.cloudflare.com/learning/dns/dns-records/
3. Record A là gì?
https://www.cloudflare.com/learning/dns/dns-records/dns-a-record/

Managing DNS records in Cloudflare
 
Last edited:

Facebook Comments

Top