ngrok

  1. M

    [en] Knowledge how to expose/public your localhost to access from internet? what is ngrok?

    1. What is ngrok? ngrok is the service, a tool to public your localhost via a tunnel. It will very useful for these cases: You're developing in local but you need comments from remote persons about what you are working on. You want to test your local in different machine You're integrating 3rd...
  2. M

    [vi] Kiến thức ngrok là gì? làm sao truy cập localhost qua mạng? làm sao public localhost

    1. Ngrok là gi? ngrok là công cụ để public localhost lên mạng, giúp bạn có thể truy cập từ bất kì máy nào. Nó sẽ rất hữu ích trong các trường hợp sau: Bạn đang dev dưới local, và cần 1 người từ xa truy cập vào để test hoặc debug Bạn muốn test local mình ở trên máy khác Bạn đang tích hợp với...

Facebook Comments

Top