git

  1. M

    [vi] Kiến thức Git Reflog là gì? Khôi phục code, branch lỡ xoá, reset, delete trên Git

    TL;DR //Dùng git reflog để tìm revision của trạng thái muốn khôi phục trước khi delete $ git reflog bcb5518 [email protected]{0}: reset: moving to HEAD~ 788674f [email protected]{1}: commit: test //reset về trạng thái trước đó $ git reset --hard 788674f HEAD is now at 788674f test //reset branch đã xoá $ git branch...

Facebook Comments

Top