empty

  1. M

    [vi] Kiến thức Phân biệt isset() vs is_null() vs empty() trong PHP

    *undefined là không tồn tại hoặc chưa khai báo false khi true khi Báo lỗi khi $var is undefined isset($var) $var is undefined or = null $var is defined and != null Không empty($var) not empty (ngược lại) $var is defined nhưng không gán giá trị or = false or = "" (kiểu chuỗi) or = 0 or =...
  2. M

    [en] Knowledge Different betwen isset() vs is_null() vs empty() in PHP

    *undefined is doesn't exist or isn’t declared *note: '', array(), false is not null false when true when throw an error when $var is undefined isset($var) $var is undefined or = null $var is defined and != null NO empty($var) not empty (otherwise) $var is defined without value or =...

Facebook Comments

Top