dns

  1. M

    [vi] Kiến thức DNS là gì? DNS Records là gì? Cách cấu hình DNS records

    0. Tóm tắt (TL;DR) DNS là viết tắt của Domain Name Server. Là 1 server làm nhiệm vụ chuyển tên miền thành địa chỉ IP. Nên thường được coi là cuốn danh bạ internet. DNS Records là các dòng ghi chú hướng dẫn cách dịch từ 1 dạng tên miền sang địa chỉ IP tương ứng. 1 DNS record có 3 thông số chính...

Facebook Comments

Top