axios

  1. H

    [vi] Kiến thức Sự khác nhau giữa Axios và Fetch

    1. Cú pháp cơ bản Cả fetch và Axios có cú pháp khá đơn giản trong việc thực hiện yêu cầu. Axios tốt hơn bởi vì tự động chuyển đổi dữ liệu trả về (response) tới JSON, vì vậy khi sử dụng Axios chúng ta có thể bỏ qua bước chuyển đổi dữ liệu trả về (response) tới JSON, không giống như Fetch() chúng...

Facebook Comments

Top