Search results

  1. H

    [vi] Kiến thức Sự khác nhau giữa Axios và Fetch

    1. Cú pháp cơ bản Cả fetch và Axios có cú pháp khá đơn giản trong việc thực hiện yêu cầu. Axios tốt hơn bởi vì tự động chuyển đổi dữ liệu trả về (response) tới JSON, vì vậy khi sử dụng Axios chúng ta có thể bỏ qua bước chuyển đổi dữ liệu trả về (response) tới JSON, không giống như Fetch() chúng...
  2. H

    [vi] Kiến thức Sự khác biệt giữa unset() và unlink() trong PHP

    unlink() là một hàm để xử lý file hệ thống, dùng để xóa các tập tin. Nếu xóa thành công nó sẽ trả về True, ngược lại trả về False khi thất bại NOTE: Nếu chúng ta không có quyền truy cập vào thư mục để xóa file, hoặc file không tồn tại thì nó sẽ gây ra lỗi ở câp độ E_WARNING. unset()...

Facebook Comments

Top