Search results

 1. M

  [vi] Kiến thức MySQL Stored Procedure là gì?

  Syntax tạo procedure CREATE [DEFINER = user] PROCEDURE sp_name ([proc_parameter[,...]]) [characteristic ...] routine_body trong đó proc_parameter: [ IN | OUT | INOUT ] param_name type characteristic: { COMMENT 'string' | LANGUAGE SQL | [NOT] DETERMINISTIC | { CONTAINS...
 2. M

  [vi] Kiến thức Git squash là gì? Làm sao để nhiều commit thành một

  Git squash là lệnh cho phép bạn gộp nhiều commit thành 1 commit qua đó giúp dễ theo dõi các thay đổi hơn. Ví dụ: Task của bạn là viết 1 class A nào đó. Bạn rẽ nhánh class_A và bắt đầu viết commit 1 - Add function 1 commit 2 - Add function 2 commit 3 - Remove function 1 commit 4 - Refactor...
 3. M

  👨‍💻👨‍💻👨‍💻 List việc làm ngành CNTT 👩‍💻👩‍💻👩‍💻

  Đây là danh sách các công việc trong ngành CNTT. Được cập nhật thường xuyên Các bước ứng tuyển Ứng viên chỉ cần gửi chúng tôi CV & SĐT và Số thứ tự vị trí muốn apply qua messenger chat. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và liên lạc lại với ứng viên. Like fan page & group để update các job mới: 👍 Fanpage...
 4. M

  [vi] Kiến thức SMTP là gì? SMTP relay là gì? email hoạt động như thế nào?

  3. Hiểu về cách dùng Mail service bên thứ ba Thông thường khi ứng dụng bạn cần gửi mail, bạn có thể tận dụng Gmail SMTP server để gửi miễn phí. Nhưng khi số lượng mail cần gửi lớn, như email marketing hoặc lượng user của bạn cao, các mail như password reset, welcome,... sẽ rất lớn nên bạn không...
 5. M

  [vi] Kiến thức SMTP là gì? SMTP relay là gì? email hoạt động như thế nào?

  2. Các phần mềm thường dùng để build Mail Server Here are the most popular MTA services available: Courier Mail Server comes with Courier-IMAP, which is the popular part of the Courier mail server suite, but Courier-MTA also includes mail relaying features. It’s a simpler MTA but somewhat...
 6. M

  [vi] Kiến thức SMTP là gì? SMTP relay là gì? email hoạt động như thế nào?

  1. Tổng quan và cách hoạt động của email Sơ đồ mô tả quá trình gửi email từ người gửi đến người nhận Cùng nhau phân tích sơ đồ trên thông qua định nghĩa các thành phần và các bước của quá trình gửi mail. Như mô tả, người gửi có địa chỉ mail [email protected] sẽ gửi 1 email tới người nhận có...
 7. M

  [vi] Thảo luận Có nên mua TV để dùng làm màn hình máy tính không? Nếu muốn cần lưu ý gì?

  Câu trả lời là có thể làm như vậy nhưng không nên. Nhiều bạn chắc cũng thắc mắc và tự hỏi với cùng 1 độ phân giải, nhưng TV thường có kích thước lớn hơn, có tích hợp loa và giá lại rẻ hơn 1 chiếc màn hình máy tính. Thậm chí cùng hãng LG, TV LG 4K cũng sẽ rẻ hơn màn hình LG 4K. Vậy sao không mua...
 8. M

  [vi] Kiến thức Supervisor, Supervisord, Supervisorctl là gì? Dùng Supervisor trên linux để làm worker cho Laravel/Symfony Queue

  1. Supervisor là gì? Supervisord là gì ? Supervisorctl là gì? Supervisor là 1 phần mềm dạng client/server dùng để tạo và quản lý các process chạy trên Linux (hoặc UNIX-like). Supervisor có 2 phần là supervisord (server) và supervisorctl (client). Thiết kế như vậy để bạn có thể dựng nhiều...
 9. M

  [vi] Kiến thức Git Reflog là gì? Khôi phục code, branch lỡ xoá, reset, delete trên Git

  TL;DR //Dùng git reflog để tìm revision của trạng thái muốn khôi phục trước khi delete $ git reflog bcb5518 [email protected]{0}: reset: moving to HEAD~ 788674f [email protected]{1}: commit: test //reset về trạng thái trước đó $ git reset --hard 788674f HEAD is now at 788674f test //reset branch đã xoá $ git branch...
 10. M

  [vi] Kiến thức Adapter Pattern là gì? [series Design Pattern]

  1. Adapter Pattern là gì? Adapter Pattern là một Pattern thuộc nhóm Structural Pattern. Có vai trò như 1 class trung gian, Adapter giúp chuyển đổi interface của một class thành một interface khác mà hệ thống đang cần. Qua đó giúp class hoạt động được với hệ thống mặc dù không tương thích về...
 11. M

  [en] Knowledge How to install old/deprecated packages on Brew

  1. First, check available package versions on your machine. There is 2 type of package versions on brew. Let take php and icu4c packages for example. The version of PHP will be an independent package like [email protected], [email protected], [email protected] meanwhile icu4c package is alway the lastest version, and you...
 12. M

  [vi] Kiến thức Phân biệt var_dump, var_export, print_r hàm tốt nhất để debug code

  Cả var_dump, var_export, print_r đều là những hàm dùng để debug code. Khi đọc code, ta muốn biết biến đang có giá trị gì, chỉ cần var_dump($bien) .... Vậy sự khác nhau của 3 hàm trên là gì, tham khảo vd sau. <?php $a = array (1, 2, array ("a", "b", "c")); var_export($a); var_dump($a)...
 13. M

  [en] Fix bug PHP acos(1) returns NAN sometimes

  <?php $lat1 = 35.697959; $lat2 = 35.697959; $lon1 = 139.707085; $lon2 = 139.707085; $theta = $lon1 - $lon2; $dist = sin(deg2rad($lat1)) * sin(deg2rad($lat2)) + cos(deg2rad($lat1)) * cos(deg2rad($lat2)) * cos(deg2rad($theta)); var_dump($dist); // returns 1 $dist = acos($dist); var_dump($dist)...
 14. M

  [en] Fix bug Laradock on Mac failed to start daemon: error initializing graphdriver: driver not supported

  After I change the docker storage and reinstall laradock. I can't start docker-in-docker container. Try docker logs docker logs laradock_docker-in-docker_1, I receive this time="2020-07-08T10:30:51.461399055Z" level=error msg="[graphdriver] prior storage driver overlay2 failed: driver not...
 15. M

  [en] Fix bug Laradock on Mac [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB

  After I change the docker storage and reinstall laradock. I can't start mariadb. Try docker logs laradock_mariadb_1, I receive this 2020-07-08 10:03:53+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MySQL Server 1:10.5.4+maria~focal started. 2020-07-08 10:03:57+00:00 [Note] [Entrypoint]...
 16. M

  [en] Knowledge Implement full text search in MariaDB/MySQL with Laravel

  TUTORIAL: June 14, 2017 / Laravel, MariaDB, MySQL MySQL provides a powerful mechanism for searching text across multiple columns. This feature is called Full Text Search and was reserved for tables of type MyISAM. Luckily enough, it has been added to tables of type InnoDB with the release of...
 17. M

  [en] Fix bug Error "dyld: Library not loaded: /usr/local/opt/icu4c/lib/libicui18n.64.dylib" with php7.1

  I have [email protected], [email protected] in my Mac. After update brew, my [email protected] got this error ➜ ~ php -v dyld: Library not loaded: /usr/local/opt/icu4c/lib/libicui18n.64.dylib Referenced from: /usr/local/opt/[email protected]/bin/php Reason: image not found [1] 38924 abort php -v Then check icu4c info ~...
 18. M

  [en] Knowledge Install brew deprecated PHP version ([email protected], 5.6, 7.0) on Brew MacOS

  PHP 5.6, PHP 7.0, and PHP 7.1 are out of support by the php group (Ref: PHP: Supported Versions), So brew also deprecated & remove it. Now, only PHP 7.2 through 7.4 are officially supported by Brew and can be installed with brew install [email protected] so if you want to install PHP 5.6, PHP 7.0, or PHP...
 19. M

  [vi] Kiến thức Dấu <=> trong PHP là gì? Toán tử spaceship trong php

  Bắt đầu từ PHP 7.x có giới thiệu 1 toán tử mới là spaceship operator ( <=> ). Toán tử dùng để so sánh 2 expression, và trả về kết quả -1, 0, 1 khi so sánh 1 biến $a có bé hơn, bằng, lớn hơn với biến $b. Nguyên lý PHP so sánh các biến vẫn follow theo type comparison rules. <?php // Integers...
 20. M

  [vi] Kiến thức Phân biệt isset() vs is_null() vs empty() trong PHP

  *undefined là không tồn tại hoặc chưa khai báo false khi true khi Báo lỗi khi $var is undefined isset($var) $var is undefined or = null $var is defined and != null Không empty($var) not empty (ngược lại) $var is defined nhưng không gán giá trị or = false or = "" (kiểu chuỗi) or = 0 or =...

Facebook Comments

Top